Frågor
Fråga
Hur får man en tid hos en specialisttandläkare?

Svar:
A. Ber sin ordinarie tandläkare om en remiss (privattandvård eller folktandvård)
B. Ringer själv och talar med mottagningssköterskan. Av tidsskäl måste vi tyvärr begränsa nya patienter till sådana som faller inom specialiteten (kronor broar, implantat, hel eller delproteser etc.)
Nya patienter utan speciellt protetiskt vårdbehov utan mer av allmäntandvårdskaraktär tas förnärvarande enbart emot på rekommendation

Fråga
Kostnader?


Svar:
Nytt tandvårdssystem from 1/7 2008. Ny prislista under bearbetning.

Fråga

Hur går implantatbehandlingen till?

Svar: (se även ”detaljfågor” nedan)
När implantatbehandling var nytt på 60/70-talet valde man vanligen bara ut de lätta fallen till behandling. Under de senaste årtiondena har nya komponenter och tekniker utvecklats och fler av de svårare fallen går idag att behandla. Ibland kombineras implantatbehandlingen med transplantation av ben.
Planeringen inför en större bettrehabilitering som implantatbehandling är mycket viktig. Efter en noggrann undersökning/utedning, med bl.a. specialröntgen, kan vi tandläkare uttala oss bättre om vad som kan behandlas och vad vi kanske inte bör behandla med implantat. Efter en undersökning kan man oftast få svar på vad som är möjligt i det enskilda fallet. Många gånger sker behandlingen av specialisttandläkare i oral kirurgi och oral protetik men även intresserade allmäntandläkare utför implantatbehandling.
 
”Kort flödesschema på vår klinik”
OBS All behandling utförs av specialisttandläkare
a. Specialistutredning i oral protetik( omfattande undersökning där hela bettsituationen noggrant gås igenom inkl. ”vanlig” röntgen och vid behov specialröntgen samt övrig icke klinisk hantering som modellanalys, terapiplanering, ev. remisser till andra specialiteter, korrespondens med försäkringskassan etc.) Tidsåtgång i normalfallet 1,5-2 timmar.
b. Ev. förberedande behandling. Ex. rotfyllningar, tandutdragningar,
tandlossningsbehandling, temporära lösningar m.m.
c. Konsultation av specialist i oral kirurgi inför implantatkirurgi
d. Färdigställande med permanent behandling ( implantatoperation, läkning, protetisk rehabilitering med ex. implantat, kronor och broar).
e. Uppföljning med ex. årliga kontroller vid specialistklinik eller hos sin ”vanliga” tandläkare.

Fråga.
Hur lång tid tar implantatbehandling ”från ax till limpa”


Svar
1.Det som oftast tar längst tid eller åtminstone känns längst är försäkringskassans handläggning som brukar vara 4-6månader för patienter som är 65 år eller äldre. Vår lokala försäkringskassa handlägger ärendena normalt på 4-8 veckor.

2.Läkning efter tandutdragning (tid mellan tandutdragning och implantatoperation). Vanligtvis 3-4 månader. Undantagsvis i nära anslutning eller t.o.m. redan vid tandutdragningstillfället.

3. Inläkning vid implantatbehandling: Tidigare var det lätt, då var läkningstiderna i överkäken i princip alltid 6månader och i underkäken 3 månader. Numera är inläkningen metod och individberoende och kan variera från att patienten får sin tandersättning på samma gång som operationen utförs till den mer traditionella inläkningstiden. Oftast handlar det dock om 6-12 veckor.

4.Framställning av kronan, bron eller protesen tar vanligtvis 1-6veckor beroende på behandlingens omfattning.


Fråga
Gör det ont med implantatbehandling och måste man vara sjukskriven?

Svar:
Nästan all implantatkirurgi sker under lokalbedövning.
Efter operationen är sårområdet vanligtvis ömt under 1-2 veckor men vanliga värktabletter brukar lösa bekymren. Ibland blir man svullen och får blåmärken som kan bero på ex. hur omfattande operationen har varit, hur många implantat etc.
Speciellt den 1:a veckan efter operationen brukar det vara lite besvärligt att använda sin protes och man bör avstå onödig belastning av sårområdet.
Operationen i sig föranleder sällan sjukskrivning men de patienter som inte fungerar socialt utan protes kan behöva vara hemma från arbetet någon vecka men det är naturligtvis individuellt och varje patient avgör det själv.


Fråga:
Behöver man vara tandlös efter implantatoperationen?

Svar:
Ofta är sårområdet ömt någon vecka efter fixturoperationen, sedan kan din tandläkare justera den gamla protesen och den kan användas under läkningsperioden.

Fråga:
Hur placeras skruven? Sticker den bara upp genom slemhinnan, eller omsluts tanden av tandkött precis som normala tänder?
 
Svar:
När man fäster implantat (fixturer) strävar man alltid efter en optimal placering. Benets och mjukvävnadens form och utseende är dock avgörande för var fixturen (fixturerna) hamnar. Ibland kan det medföra att "skruven" sticker upp något ovanför tandköttet även om målet är att själva fixturen skall vara täckt av tandkött. I de fall delar av fixturen eller kanske dess förlängning (distansen) inte är täckt av den nya kronan eller av tandköttet har det sällan någon klinisk negativ påverkan. Det kan däremot ha en estetisk betydelse, till exempel om det är en framtand på en patient som visar tandköttskanten. Det är därför viktigt att behandlingen utförs av en tandläkare med hög kompetens för att minska risken för oönskade komplikationer.
Ett implantat har en tandköttsficka på ungefär samma sätt som en vanlig tand. Den omges dock inte av exakt samma typ av vävnad som den egna tanden. Ett implantat är i princip fastväxt i benet medan den vanliga tanden sitter fast med hjälp av ett sk. rotcement som med hjälp av tunna ligament i sin tur fäster i käkbenet. Denna konstruktion medför till exempel möjligheten att förflytta tänder med hjälp av tandreglering. Det går däremot inte att tandreglera ett implantat. Den naturliga friska tanden har en inbyggd svikt vilken känns om man vickar försiktigt på den. Implantatet har inte denna rörlighet.
 

Fråga:
Hur brukar man uppleva implantatet? Känns det annorlunda än en normal tand? Vad är skillnaden?

Svar:
Alla stora förändringar i munnen kan upplevas ovant. Implantat kan användas för att ersätta en enstaka tand eller en hel käke. En patient som tidigare har haft en avtagbar protes som ofta lossnade och var svår att tugga med får många gånger ett nytt liv med implantat medan en annan patient som kanske har egna, sjuka (men relativt symptomfria) tänder som måste tas bort kanske har svårare att vänja sig de första månaderna.
Ibland är käkbenet så skadat att fixturerna inte kan placeras där den tidigare tandroten satt vilket innebär avvikande form på protesen i förhållande till ursprungssituationen vilket kan försvåra tillvänjningen hos en liten del av våra patienter.
Vi är alla olika och har varierande förmåga att anpassa oss till förändringar och nya situationer men generellt fungerar implantat mycket bra och upplevs som egna fast sittande tänder


Fråga:
Hur lång tid bör det gå mellan tandutdragning och implantatoperation?

Svar:
Vi brukar ofta vänta omkring 3 månader innan det blir aktuellt med fixturoperation.
Det förekommer variationer och det går t.o.m. att i undantagsfall utföra fixturoperationen i samband med tandutdragningen.Fråga:
Hur snabbt sker resorbtionen (”benskrumpning”) av ben?

Svar:
Storleken på den ”normala” benresorptionen i ett tandlöst område varierar mellan olika personer. Om din gamla tand var associerad med sjukdom (till exmpel tandlossning eller en rotinfektion) kan benet redan ha varit skadat. Ben kan också gå förlorat om tandutdragningen är komplicerad.
 

Fråga:
Hur länge skall ett implantat läka innan man kan få sina tänder?

Svar:
Idag finns inget enhetligt svar utan det görs individuella bedömningar från fall till fall. Allt från omedelbar belastning till inläkning under flera månader.
En vanlig läkningstid i överkäken är ett par till tre månader och i underkäken något kortare.


Fråga
Finns det någon åldersrestriktion vid implantatbehandling?

Svar:
Man brukar vänta till individen är färdigvuxen men uppåt finns ingen egentlig ålders begränsning.


Fråga
Hur länge håller ett implantat?


Svar
Implantatbehandling är en fantastisk metod att hjälpa patienter som förlorat en eller flera tänder. Prognosen är vanligtvis mycket god och lyckande frekvensen för ett 5års intervall är ca 95-99%. Man får dock inte glömma att det händer att implantat går förlorade och att även implantat kan få ”tandlossning”. Det är också viktigt att påpeka att implantat kräver underhåll såväl från patienten som tandläkaren. Det är ju egentligen inte så konstigt om man tänker efter, man skulle kunna likna det vid en bil; besiktning, däckslitage osv.

 
Fråga:
Hur går det till med transplantat vid implantatbehandling? 

Svar:
Det finns flera olika ställen man kan ta ben ifrån vid behov av ett transplantat. Vid stora defekter kan ben tas från höftbenskammen vilket sker på sjukhus men mer vanligt är att man tar ben lokalt ex. under framtänderna vid hakan eller från de bakre delarna av underkäken (ungefär där man kan få visdomständer). Denna typ av transplantation utförs på någon timme och går vanligtvis att göra på en tandläkarpraktik under lokalbedövning. Behandlingen är smärtfri och det läker snabbt ut (nytt ben fyller ut området där man hämtat inom några månader).
Ibland kan det t.o.m.vara så enkelt att man blandar det ben som borras bort vid fixturoperationen med konstgjort ben till en massa som täcker fixturen i områden med bristande benvolym.
Om det är så att du först ska transplanteras och därefter vänta för att fästa fixturerna (skruvarna) brukar det behövas ca 3-4 månaders transplantatinläkning innan fixturerna opereras in i käkbenet men även här finns variationer beroende på typ av transplantat, generell bensituation mm..
Det finns också andra tekniker vid bristfällig benvolym som kan användas så man slipper bentransplant, ex. kan lite längre fixturer borras in och fästas till ben som finns längre upp ovanför käken.
Den metod som är lämplig avgörs i samband med den kirurgiska utredningen som vanligtvis i dessa sammanhang sker hos en specialisttandläkare i oral kirurgi.